Danh mục chính

Lịch

Liên kết website

Thống kê

Thông báo
Thông báo

Thông báo (2)

Số: 224/TB-SGDĐT Thông báo xét tuyển viên chức năm học 2013 - 2014
Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Thông báo

Thông tin online

Quảng cáo